موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-05-23_at_12.32.35_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

۲۸ اردیبهشت زادروز حکیم عمر خیام


۲۸ اردیبهشت زادروز حکیم عمر خیام

files_events_873576Screen_Shot_2018-05-23_at_12.32.35_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
۲۸ اردیبهشت زادروز حکیم عمر خیام.  آرامگاه عمرخیام ریاضی دان و شاعر، اثر هوشنگ سیحون.