موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-05-22_at_11.55.41_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

ده اردیبهشت زادروز ریما اسلام مسلک


ده اردیبهشت زادروز ریما اسلام مسلک

files_events_724998Screen_Shot_2018-05-22_at_11.55.41_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
ده اردیبهشت زادروز ریما اسلام مسلک، مجسمه ساز و استاد موسسه را شادباش می گوئیم.