موسسه ماه مهر

۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
files_events_Omid_Salehi_Mahe_Mehr-mostatil[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

کارگاه یکروزه عکاسی معاصر


کارگاه یکروزه عکاسی معاصر

files_events_Omid_Salehi_Mahe_Mehr-morabbae[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
استاد: امید صالحی

کارگاه یکروزه عکاسی معاصر
در این کارگاه تاکید بر روی بخشی از عکاسی است که در آن موضوع مستند است. این نوع عکاسی مستند در مورد زندگی انسان است و بیشتر به بهبود شرایط انسانی توجه دارد. زمانی جای این نوع عکاسی در مجلات بوده ولی امروزه در کتاب و گالری هم ارائه میشود.

مدت زمان کارگاه: 6 ساعت، روز پنج شنبه ساعت 17 – 13 و 12 – 10 (5اسفند)
رئوس مطالب:
- اهمیت عکاسی مستند- نمایش پروژه های امید صالحی
- آشنایی با تحولات عکاسی مستند اجتماعی ایران بعد از انقلاب
- آشنایی با عکاسی مستند معاصربا تاکید بر روشهای متنوع هنرمندان
- بحث و گفتگو در کلاس بر روی ایده و پروژه های نیمه تمام هنرجوها


Omid Salehi Mahe Mehr-01.jpg