موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_tele_5[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

انعکاس اخبار رسمی موسسه ماه مهر در کانال تلگرامی


انعکاس اخبار رسمی موسسه ماه مهر در کانال تلگرامی

files_events_te2[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کانال خبری تلگرام موسسه ی ماه مهر از چندی پیش فعالیت خود را به نشانی

https://telegram.me/mahemehrinstitute

آغاز کرده است تا علاقه مندان و هنرجویان  بیشتر در جریان رویدادهای این موسسه ی هنری آموزشی قرار بگیرند.