موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_4a[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

تخفیف در کتابفروشی ماه مهر


تخفیف در کتابفروشی ماه مهر

files_events_5a[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
از روز شنبه بیستم تیرماه، کلیه ی اجناس در کتابفروشی ماه مهر، به مدت یک هفته با ده درصد تخفیف  ارائه خواهد شد.