موسسه ماه مهر

۰۲ بهمن ۱۳۹۷
files_education_arianpour[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
کشف امر ناپیدا
شاخه: هنر جدید
استاد: آریان پور پویا

شرح دوره:


خواص بیرونی فرم

خواص درونی فرم

فرم به عنوان امری پویا

کشف امر ناپیدا


طول دوره 10 جلسه 3 ساعتنام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید