files_education_37554855[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
حجم ۵
شاخه: مجسمه سازی
استاد: حریریان نرگس

این دوره با تاکید بیشتر بر طراحی به صورت تخصصی جهت طراحی های سه بعدی ارائه می شود. در ابتدا هنرجویان  طراحی احجام پیرامون و داده های محیط را به منظور تسلط به اصول روش های طراحی حجم، از چند جهت تجربه می کنند. در ادامه با چگونگی تغییر و توسعه یک موضوع آشنا می شوند و در نهایت مجموعه ای از طراحی و احجام ساخته شده از آنها را در قالب پروژه ارائه می دهند.نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید