موسسه ماه مهر

۲۸ آذر ۱۳۹۷
files_education_12862sound_big[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
کارگاه صدا - چیدمان
شاخه: هنر جدید

در هنر امروز، صدا، چه به خودی خود و چه در ارتباط با سایر فرم ها همچون هنر چیدمان، پیکرتراشی، معماری و هنر اجرا، موقعیتی مهم یافته است. هنرمند به ترفندها و تمهیداتی می پردازد که صدا به صورت نظام مندی فضا و زمان را به مخاطب، بی واسطه، ارائه دهد. خلاقیت، سودمندی و پایداری راه حل های آرایش و چیدمان صدا محسوب می شوند. مطابق اندیشه هایدگر، انسان همچون هر چیز پیرامونش جهانی دارد و با این که آگاهی اش از این جهان توسط تجربه شکل می پذیرد، ساختارهای بنیادینی به صورت پیشینه وجود دارند که انگیزه فهم محیط و مکان برای او به شمار می آیند. در هنر صدا چیدمان، مخاطب اثر، گاه خویشتن را در مواجهه با صدا و گاه همراه و حتی یگانه با آن می یابد و  از سوی دیگر مقابل دانش فیزیک و هنر معماری قرار می گیرد. این تقابل دکارتی است که موجب گستردگی بیش از اندازه هنر صدا-چیدمان می شود. گونه های هنر صدا-چیدمان بی سبکند و به همین علت تقلید پذیر نیستند.  شناخت درست ازسیستم ها و ابزارهای موجود در کنار درک روش های تجربه شده راهگشای خلق اثر در این رشته است.

 این دو دوره که هر یک در 10 جلسه برگزار میشود، هنر صدا-چیدمان را از زوایای خلاقانه و فنی، در کنار تاثیر پارادایم های فرارشته ای مورد بررسی قرار می گیرد    

دوره یکم : مفاهیم و روش ها

1.                      مقدمه ای بر صدا-چیدمان

2.                      مقدمه ای بر فیزیک صدا

3.                      هنر اینتراکتیو

4.                      هنر محیطی

5.                      فرم باز

6.                      ساختار صدای خطی

7.                      منظره صوتی

8.                      اودیوم و کوریوگرافی صدا در فضا

9.                      صدای کینتیک

10.                  اینترمدیا

دوره دوم : ابزار ها و سیستم ها

1.                      بلندگوها و فضا

2.                      سنتز صدا به شیوه قیاسی

3.                      سنتز صدا به شیوه دیجیتال

4.                      نمونه برداری صوتی

5.                      زبان ارتباطی ابزارهای صدا و رایانه

6.                      ایستگاه کاری دیجیتال صدا

7.                      تلفیق اصوات

8.                      هنر آکوسماتیک

9.                      کدنویسی زنده

10.                  تقابل و تعامل انسان و رایانهنام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید