موسسه ماه مهر

۲۸ آذر ۱۳۹۷
files_education_Derrida-Poster-ORGl[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
درآمدی بر فلسفه هنر دریدا
شاخه: زیبایی شناسی و نقد هنر


حقیقت در نقاشی:
درآمدی بر فلسفهٔ هنر ژاک دریدا


معرفی دوره:
دریدا فیلسوفی است که گرچه نظریه ای مجزا و مدون در بابِ هنر نداشته است اما حضورِ او نه تنها در سراسرِ نظریهٔ هنر در نیمهٔ دوم قرن بیستم بلکه در کلِ عرصهٔ علوم انسانی دیده می‌شود. این دوره تلاش می‌کند تا به‌بهانهٔ مروری کوتاه بر یکی از کتابهای متاخرِ دریدا حقیقت در نقاشی (1978) که می‌توان آن را حقیقت درلباسِ نقاشی نیز ترجمه کرد، حتی‌الامکان به مبانیِ فلسفیِ هنرِ پساساختارگرا بطورکلی و فلسفه هنر دریدا به طور خاص نزدیک شود. شکی نیست که باتوجه به غیبتِ مطلقِ متونِ نظریِ مربوط به این حوزه در زبانِ فارسی، این کار به‌هیچ‌وجه کارِ ساده‌ای نیست. به‌همین‌دلیل است که نیمی از این دوره به طرحِ مبانی و پیش‌زمینه‌ها اختصاص داده شده است. پیش‌از هرچیز طراحیِ چنین دوره‌ای با این فرض صورت گرفته است که نقدِ هنر (یا در  کل حرف‌زدن دربارهٔ اثر) خود به‌اندازهٔ کنشِ تولیدِ اثرِ هنری مقوله‌ای جدی است. فروکاستنِ فلسفهٔ هنر به تاریخِ هنر (و یا بالعکس به اظهارنظرهای شخصی و کلی‌بافی‌هایی در بابِ فرم و خط و پیکره) خطری است که تلاش می کنیم تا حد ممکن از آن اجتناب کنیم. هنر چیست؟ نسبتِ آن با واقعیت و تفکر کدام است؟ این‌ها پرسش‌هائی است که هرگونه بحث جدی در بابِ هنر به‌شکلی خستگی‌ناپذیر باید آن‌ها را تکرار کند.


شرح دوره

بخش اول
ساختار، نشانه، بازی

جلسهٔ اول: زبان‌شناسیِ ساختاریِ سوسور
 مفهومِ نشانه: دال / مدلول
 تقابلِ لانگ / پارول
 زبانشناسیِ درزمانی / همزمانی
 تفاوت به‌مثابهٔ مکانیسمِ بنیادیِ تولیدِ معنا
 مفهومِ ساختار

جلسهٔ دوم: درآمدی بر پساساختارگرائیِ دریدا
 اومانیسم و ایدهٔ مرکز
 مسیحیت/ روشنگری/ نیمهٔ دوم قرن 19 (نیچه و فروید)
 مفهومِ گسست
 اشتراوس و تقابل‌های دوتایی
 ایدهٔ بازی

جلسهٔ سوم: خواندن چیست؟
 متافیزیکِ حضور
 امرِ عقلانی / امرِ هنری
 دیفرانس
 واسازی چیست؟
 خواندن چیست؟


جلسهٔ چهارم: پیامدها (1)
 نقدِ مبانیِ مدرنیسمِ هنری
 بحران بازنمائی
 هنرِ آوانگارد؟

جلسهٔ پنجم: پیامدها (2)
 واسازیِ دوگانهٔ فرم / محتوا
 هنرِ پست‌مدرن؟
 هنر و سیاست: در میانهٔ میراثِ زیبائی‌شناختیِ کانت و هگل

بخش دوم
حقیقت در نقاشی

جلسهٔ ششم:
 چرخه: قاب-‌ عنوان-‌ امضا-‌ موزه- آرشیو-‌ تکثیر-‌ دیسکورس- بازار

جلسهٔ هفتم:
 درون / بیرون: قاب به‌مثابهٔ دیفرانس

جلسهٔ هشتم:
 سرگشتگی و تصمیم

جلسهٔ نهم:
 طبیعت و آزادی در نقدِ سوم کانت

جلسهٔ دهم:
 زیبائی / اخلاق-‌ سیاست


منابعِ پیشنهادی جهت مطالعه:


- Saussure, Courses in General Linguistics, Duckworth, 1983
- Derrida, “Structure, sign and Play in the Discourse of Human Sciences”, in: Writing and Difference, Routledge, 2001
- Derrida, The Truth in Painting, University of Chicago Press, 1987نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید