files_education_Caro[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
مجسمه سازی
شاخه: مجسمه سازی
استاد: تناولی پرویز

در این دوره‌ی کوتاه یکی از تکنیک های برنز ریزی آموزش داده می‌شود. اساس این تکنیک بر ساخت مستقیم قالب استوار است. در این روش مجسمه ساز مجبور است به منفی آنچه می‌خواهد بسازد، بیندیشد و از طریق تخیل مجسمه نهایی را مستقیمأ در قالب پیاده کند.
نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید