موسسه ماه مهر

۰۲ بهمن ۱۳۹۷
files_education_image-13[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg
کارگاه تجزیه و تحلیل عکس
شاخه: عکاسی
استاد: دهقانپور یحیی

نام استاد : یحیی دهقان پور

در این کارگاه هنرجویان ضمن مشاهده مجموعه آثار عکاسان برجسته تاریخ عکاسی با روند تحولات عکاسی از گذشته تا حال و همچنین در خصوص تنوع،نوع نگاه، اندیشه و سبک عکاسان آشنا می شوند و پروژه های عملی متفاوتی اجرا میکند.

آثار هنرجویان طی جلسات متعدد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در جهت آشنایی هر چه بیشتر آنان با مهارتهای تکنیکی و تصویری تلاش خواهد شد.
نام و نام خانوادگی * :
ایمیل *:
تلفن *:
تلفن همراه *:
توضيحات :
کد تصویری* :
کد تصویری را وارد نمائید
در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید