files_education_4656271[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه منظره ی من

10 جلسه (4 جلسه 2 ساعته، 6 جلسه 3 ساعته) امروز هنرمند چگونه طبیعت و فضای پیرامون را می بیند؟ آن را تجربه می کند؟ در آن دخالت می کند؟ واسازی اش می کند؟ همسو یا در تضاد با دغدغه ها و مسائل خود و جامعه می بیند؟ چگونه تفسیر دیداری از زمین بازتابِ گرایش های سیاسی، اجتماعی ومحیط زیستی است؟ هنرمند چه رابطه ای با منظره پردازی های گذشته برقرار می کند؟ زمانی منظره به ... ادامه

files_education_5338531[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

راه پرپیچ و خم هنر ساعاتی با تندر(زیست یاری انگیزه ها)

این کارگاه توسط خانم تندر تناولی که یک زیست انگیزه یار (Motivational Life Coach)است به هدف کمک به هنرمندان جوان در راه پرپیچ و خم هنر تحت عناوین زیر تشکیل خواهد شد:- با چالش ها، موانع و ترس های روزانه را بهبود بخسید و راه شفاف و کارآمد بوجود آورید.- عشق و مهربانی و سپاس را به خویشتن هدیه کنید و وجودشان را در دیگران ارج نهید.- یک زندگی پربار را مشتاقانه تجربه کنید و الگوهای تازه پدید آورید.- روابط ... ادامه

files_education_2009conmonpanorama02[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه "ایده و مفهوم در تجربه هنری" رویکردی تازه در نقاشی معاصر

بخش مهمی از تجربه نقاشی معاصر در یک فرآیند مفهومی خلق می شود؛ فرآیندی که در آن تقابل مفاهیم و کنایه ها و بازی نمادها و نشانه ها نقش اصلی را ایفا کرده و ایده اثر را متبلور می سازند. برخلاف رویکرد مدرنیستی که کیفیات زیبایی شناختی و عناصر فرم، رنگ، ترکیب و فضا همه دنیای نقاشی را دربرمی گیرد، در نقاشی معاصر همه اینها تقدم خود را از دست داده و در خدمت بیان، اندیشه و معنا قرار می گیرند. ایده و ... ادامه

files_education_Mostanad1[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه مستندسازی تخصصی

ساخت فیلم های مستند ، امروز به عنوان یکی از ابزارهای قوی و موثر بیانی ، مد نظر بسیاری از هنرمندان در شاخه های مختلف هنر از جمله هنرمندان تجسمی قرار گرفته است تا به آنجا که برخی از انواع آثار هنرهای تجسمی ، مانند هپنینگ و هنر اجرا ، ثبت و بقای خود را مدیون فیلم مستند هستند . به همین آگاهی از شیوه و روش مستند سازی امری است که برای بسیاری از هنرمندان هنر های تجسمی ، واجب می نماید. در کارگاه ... ادامه