files_education_Screen_Shot_2018-12-05_at_2.12.16_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

تاریخ چشم: رویکردهایی به تفسیر نقاشی

در این درس گفتار شیوه‌های تفسیر نقاشی بررسی می‌شود و بر مؤلفه‌ی نگاه در نقاشی رنسانسی و پسارنسانسی تاکید دارد. در آثاری که در این درس گفتار مورد بررسی قرار خواهند گرفت ، نگاه مهمترین مؤلفه تصویر تلقی می شود و از این منظر ساختار اثر و مفهوم آن مورد تحلیل قرار می گیرد .در نتیجه توجه به مؤلفه‌ی نگاه ، نقاشی از جنبه منفعلانه خود خارج می شود و شاهد گونه ای تعامل میان نقاشی با مخاطب به منزله ی دیگری ... ادامه

files_education_283863critic2[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه نقد و تحلیل هنر

پیش نیاز :کارگاه مبانی نظری نقد هنری این کارگاه در امتداد «کارگاه مبانی نظری نقد هنر » در استفاده عملی از مباحث مطرح شده در آن کارگاه در راستای اندیشیدن، دیدن ، تحلیل و نگارش نقد هنری متمرکز می شود. با بررسی نمونه ها و تحلیل آن ها به همراه مشارکت  شرکت کنندگان ، این کارگاه به آموزش اصول و روش های نگارش این متون می پردازد. در این راستا به تفاوت اقسام نقد ( ژورنالیستی ... ادامه

files_education_criticim_in_art[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه مبانی نظری نقد و تحلیل هنر

این کارگاه ، به بررسی و تحلیل رویکردها و اصول مختلف نظری در نقد هنرهای تجسمی و تاریخ هنر (مدرن و معاصر) می پردازد. در طی این کارگاه ، به تفکیک به رویکردهای مرتبط پرداخته و همچنین یک اثر هنری به عنوان نمونه در راستای الگوی نظری و یا نظریه خاص انتخاب شده و بررسی می‌شود. این تحلیل‌ها درراستای فهم و درک چگونگی استفاده و نحوه بهره‌برداری از تئوری‌ها و اصول مشخص (توسط اندیشمندان و نظریه پردازان ... ادامه

files_education_706528_Q9AOqMJ8[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه انسان شناسی: رنگ و طراحی

موسسه ماه مهر با  همکاری انسان شناسی و فرهنگ کارگاه «انسان شاسی رنگ و طراحی» را برگزار می کند.  هدف از این کارگاه  ارائه چشم اندازی از مباحث انسان شناسی در رابطه با مفاهیم رنگ ( در معنای محلی و جهانشمول آن)، و طراحی در قالب های سنتی و مدرن به مثابه تالیفی فرهنگی می باشد . در این کارگاه تلاش می شود مخاطبان با تاثیر متقابلی که فرهنگ ها با موضوع رنگ و طراحی دارند، آشنا ... ادامه