files_education_823196Picasso[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

زیبایی شناسی ایرانی

ایرانیان درک خود را از زیبایی داشته اند٬ اما آیا نظامی به نام زیبایی شناسی هم داشته ایم؟ چیزی که بتوان  aesthetics نامید؟ در این کلاس، آن دسته از متون ادبی، حکمی و هنری ایران پس از اسلام بررسی می شود که این قابلیت را دارند که نظریه ای برای هنر ایرانی از آن ها استخراج شود. 10 جلسه 2 ساعته ادامه

files_education_8479122[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

هنرهای تجسمی و زیباسازی شهر: مطالعه موردی کلانشهرها

  در حالی که شهر امروز به زاده اصلی زندگی انسان ها در سراسر جهان تبدیل شده است، هنوز بسیاری از تغییراتی که نیازمند چنین دگرگونی بزرگی است، به وقوع نپیوسته اند. شهرها بدون شک از این پس چارچوب زندگی همه ما را تشکیل می دهند و هر چه بیشتر و بیشتر فرهنگ های گوناگون تجربه خود را از «طبیعت» با گذار از یک تجربه فرهنگی شهری، به دست خواهند آورد. از این رو رابطه فرهنگ و طبیعت در سال های اخیر ... ادامه

files_education_706528_Q9AOqMJ8[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه انسان شناسی: رنگ و طراحی

موسسه ماه مهر با  همکاری انسان شناسی و فرهنگ کارگاه «انسان شاسی رنگ و طراحی» را برگزار می کند.  هدف از این کارگاه  ارائه چشم اندازی از مباحث انسان شناسی در رابطه با مفاهیم رنگ ( در معنای محلی و جهانشمول آن)، و طراحی در قالب های سنتی و مدرن به مثابه تالیفی فرهنگی می باشد . در این کارگاه تلاش می شود مخاطبان با تاثیر متقابلی که فرهنگ ها با موضوع رنگ و طراحی دارند، آشنا ... ادامه