موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸

هنر در گذر زمان هلن گاردنر

files_bookShop_822808Screen_Shot_2019-04-11_at_3.17.51_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

فرد کلاینر
هنر در گذر زمان هلن گاردنر
تاریخ فشرده ی هنر جهان
ترجمه ی
مصطفی اسلامیه، احمدرضا تقاء، هلیا دارابی،عبدالله کوثری، محمود متحد، فیروزه مهاجر، مهران مهاجر، محمد نبوی
نشر آگه