موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸

کنکاشی در هنر معاصر ایران (ریشه‌ها و دیدگاه‌های نوین)

files_bookShop_806470Screen_Shot_2019-04-11_at_3.02.42_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

پیشنهاد کتاب:
کنکاشی در هنر معاصر ایران (ریشه‌ها و دیدگاه‌های نوین)
نوشته حمید کشمیرشکن
نشر نظر
کتابفروشی ماه مهر