موسسه ماه مهر

۰۲ بهمن ۱۳۹۸

تحولات تصویری هنر ایران

files_bookShop_72791Screen_Shot_2019-01-09_at_10.17.24_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
مشخصات : نویسنده: سیامک دل‌زنده
نشر نظر
کتابفروشی ماه مهر

بررسی انتقادی سیامک دل‌زنده
این یک کتاب تاریخ هنر نیست، اگرچه به ناگزیر سیری تاریخی برای مطالب آن در نظر گرفته شده است. در شرایطی که وفاق عمومی بر سر معنای اعتباری "هنر" و رویکردهای "تاریخنگاری هنر" وجود ندارد، در واقع، ضرورتی هم برای تدوین یک تاریخ جامع هنر ایران احساس نمی‌شود، اما در عین حال، برای اندیشیدن به هنر، برای درک تجربه هنری و تفسیر آن نیاز به مجموعه‌ای از مفاهیم یا حتی فراتر از آن، نیاز به دستگاهی دقیق از مفاهیم داریم. بنابراین پیش از کوشش برای تدوین یک تاریخ هنر ایران، نیاز به روایت‌هایی با ساختار چارچوب نظری دقیق است که مفاهیم لازم برای اندیشیدن به هنر، و اندیشیدن در هنر را در اختیارمان بگذراند. در واقع هدف اصلی از نگارش این کتاب، کمک به شکل‌گیری چنین روایت‌هایی بوده است.