موسسه ماه مهر

۰۲ بهمن ۱۳۹۸

درباره عکاسی

files_bookShop_581427Screen_Shot_2019-01-09_at_9.33.21_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
مشخصات : درباره عکاسی
نویسنده: سوزان سانتاگ
ترجمه: مجید اخگر
نشر: بیدگل
کتابفروشی: ماه مهر

درباره عکاسی یکی از مهمترین کتاب های سوزان سانتاک(2004-1933)، نویسنده و ناقد امریکایی است، سانتاک عکاسی را به عنوان یکی از اصلی ترین عواملی تحلیل می کند که جوامع مدرن را به "جهان تصویر" بدل ساخته اند، جهانی که در آن تصاویر و بازنمایی ها بر تجربه ی دست اول هر چیز اولویت یافته اند. 
مخاطبین این کتاب نه فقط عکاسان یا کسانی که به شکلی تخصصی با عکاسی سرو کار دارند، بلکه تمامی کسانی هستند که تحولات عمومی جامعه و فرهنگ مدرن را دنبال می کنند و در مورد آن می اندیشند.