موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸

هنر معاصر ایران: ریشه‌ها و دیدگاه‌های نوین

files_bookShop_5709601[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
دانلود : دانلود نسخه PDF

نوشته: دکتر حمید کشمیرشکن
زبان: فارسی
ناشر: نشر نظر
سال چاپ : ۱۳۹۴
408 صفحه، 475 تصویر، چاپ چهار رنگ و جلد نفیس گالینگور
اندازه 30  × 24 سانتیمتر

هنر ایرانی در قرن حاضر، نوآوری، اندیشه ورزی و بینشی نوین را از فرهنگ و جامعة ایران ارائه می‌دهد که کمتر مورد تحلیلی عمیق و روش‌مند قرار گرفته‌است. کتاب حاضر به بررسیِ جامع و تحلیل تاریخ هنر مدرن و معاصر ایران با ارزیابی مجدد موضوع به‌طور‌فزاینده پراهمیت رابطة میان گذشتة فرهنگی، مدرنیسم و مسئلة معاصریت در برابر خاص‌بودگی فرهنگی می‌پردازد. محور اصلی مباحث این کتاب بر این مبنا استوار است که در قرن حاضر دوره‌ای شاخص در فرهنگ و هنر ایران متجلی شده‌است؛ زمانی‌که میراث سنت و مدرنیسم به‌شکلی منتقدانه مورد مداقه قرار گرفته‌اند. این کتاب همچنین به تشریح این مسئلة می‌پردازد که چگونه دغدغه‌های هنری در این دوره با مسائل ایدئولوژیک غیر قابل تفکیک‌اند - رابطه‌ای که تا امروز نیز تداوم یافته‌است. برای بررسی بهتر رابطه میان هنر و مواجهه‌های فرهنگی-سیاسی، کتاب به تشریح و تفسیر موضوعات و گفتمان‌های بنیادی از طریق مطالعة مجموعه‌ای از آثار و هنرمندان کلیدی در این دوره هنری می‌پردازد.