موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸
files_artist_autoportrait_(2)[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg

اسدی مهیار

متولد 1363- تهران
مدرس مدعو در دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و ... 
دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان (1396)
کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران (1391)
کارشناسی مجسمه سازی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران (1389)
سردبیر نشریه «مجسمه» و مسئول کمیته انتشارات انجمن مجسمه-سازان ایران (از 1395)
داوری مقالات در نشریات علمی- پژوهش و علمی- ترویجی (از 1393)