موسسه ماه مهر

۳۰ آبان ۱۳۹۸
files_artist_mina_nouri[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg

نوری مینا

1329تهران،ایران


تحصیلات:

در رشته  نقاشی، سیلوگرافی (حکاکی روی چوب) و کالکوگرافی (حکاکی روی فلز) در: آکادمی هنرهای زیبای رم، ایتالیا |  آکادمی آلبرتینا، تورینو، ایتالیا | انستیتیو دولتی هنر اوربینو، ایتالیانمایشگاه‌های انفرادی : گالری هما، کالکوگرافی و نقاشی، تهران، ایران 1389 | گالری اثر، کالکوگرافی (حکاکی روی فلز)، تهران، ایران 1388 | گالری هفت ثمر، کالکوگرافی (حکاکی روی فلز) و نقاشی، تهران، ایران 1386 | 1381 گالری هفت ثمر، کالکوگرافی (حکاکی روی فلز)، تهران، ایران 1381 | گالری آریا، نقاشی، تهران، ایران 1379 | گالری هفت ثمر، نقاشی، تهران، ایران 1375 |  گالری سیحون، نقاشی و مونوپرینت، تهران، ایران 1372 | گالری سیحون، نقاشی و مونو پرینت ، تهران، ایران 1369 |  انجمن فرهنگی ایران و آمریکا، نقاشی، تهران، ایران 1357 | گالری لیتو، سیلوگرافی (حکاکی روی چوب)، تهران، ایران  1356 | گالری تهران ، نقاشی، تهران، ایران 1354 | تالار قندریز، نقاشی، تهران، ایران 1350نمایشگاه‌های گروهی  )چاپ دستی): نگارخانه ماه مهر، نمایشگاه پست پاپ، 1391 | هشتمین سه‌سالانه بین‌المللی چاپ دستی AMAC ، فرانسه 1389 | نگارخانه پردیس ملت، کالکوگرافی، تهران، ایران 1388 | نهمین دو‌سالانه بین‌المللی حکاکی، آکوئی ترمه، ایتالیا 1388 | فرهنگسرای نیاوران، کالکوگرافی و نقاشی، تهران، ایران 1386 | موزه هنرهای معاصرتهران، اولین دو‌سالانه چاپ دستی ایران، کالکوگرافی/ سیلو‌گرافی،تهران،ایران

1385 |
هفتمین سه‌سالانه بین‌المللی چاپ دستی AMAC ، فرانسه 1385 | مدرسه ایتالیایی، کالکوگرافی،تهران، ایران 1382 | گالری آریا، کالکوگرافی، تهران، ایران  1378 | فرهنگسرای نیاوران، مونوپرینت، تهران، ایران 1378 | گالری سبز، مونوپرینت، تهران، ایران 1376 | نهمین سه‌سالانه بین‌المللی لالیت کالا، مونوپرینت، دهلی‌نو ، هند 1376 | گالری آریا، مونوپرینت، تهران، ایران 1375 | گالری هفت ثمر، نقاشی و مونو پرینت، تهران، ایران 1373 | موزه هنرهای معاصر تهران، سیلوگرافی و نقاشی، تهران، ایران 1358 | انستیتو دولتی هنر اوربینو، سیلو‌گرافی، ایتالیا 1354