موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸
files_artist_squer1[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].jpg

افشارزاده ساسان


متولد 1340    تهران

کارشناسی عکاسی از هنرهای زیبای دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر

عضو هیات علمی دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا
تدریس عکاسی در دانشگاه آزاد 1374-1379
تدریس عکاسی در دانشگاه هنر 1377-1379
تدریس عکاسی در دانشگاه تهران از 1378- تاکنون

نمایشگاه های گروهی عکس

نگارخانه تهران، آبان 1373
نگارخانه خارک، آبان 1384

 نمایشگاه های انفرادی عکس


نگارخانه تهران، اسفند 1385
نگارخانه 7 ثمر، اردی بهشت 1387
نگارخانه تهران، خرداد 1387
نگارخانه 7 ثمر، اردی بهشت 1388
نگارخانه آریا، آبان 1393