موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸
files_artist_jalali[00d33eb14336a57f4856a9764b6e81c8].png

جلالی بهمن (۱۳۸۸ - ۱۳۸۵ )


- 1388 - 1323

یادش گرامی باد

فارغ التحصیل رشته اقتصاد و علوم سیاسی مدیر واحد عکاسی انتشارات صدا و سیما از سال 1355 تا 1375 کتاب روزهای خوب روزهای آتش، وقایع انقلاب 1358 کتاب پنج نگاه به خاک 1361 کتاب خرمشهر، آزاد سازی خرمشهر کتاب عکاسی سیاه و سفید، آموزش عکاسی، چاپ اول 1360، چاپ دوم 1373 کتاب عکاسان و عکاسی، آموزش عکاسی چاپ اول 1365، چاپ دوم 1377 کتاب Iran the land of light and color 1371 کتاب گنج پیدا، دفتر پژوهشهای فرهنگی 1377 سردبیر فصلنامه عکسنامه، اولین فصلنامه عکاسی در ایران مدرس رشته عکاسی در دانشگاه های تهران، صدا و سیما، آزاد و مرکز مطالعات و رسانه های تصویری برگزاری چندین نمایشگاه فردی و گروهی از سال 1350 تا کنون در ایران و خارج از ایران .